Privacy Policy

Over ons privacy beleid

Plants & Living geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derde partijen.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening van Plants & Living. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. Je vindt de contactgegevens onderaan ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webshopsoftware: FTLShop

Onze webshop is ontwikkeld met software van FTLShop. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. FTLShop heeft toegang tot jouw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. FTLShop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

FTLShop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. FTLShop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

E-mail services: MailChimp en BVB Media

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze webshop is verzonden zie je de “unsubscribe” link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Wij maken voor ons back-end e-mailverkeer gebruik van de diensten van BVB Media. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

Betalingsverwerkers: MultiSafepay

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals jouw bankrekening of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens van derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek: Packs

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket netjes bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Packs voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Packs delen. Packs gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Packs onderaannemers inschakelt, stelt Packs jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding: Exact

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact.

Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd, verzonden en opgeslagen. Exact is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensbewerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor marketing. Als wij jouw gegevens gebruiken om contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudingkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze webshop worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan Plants & Living op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben dan echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je beroep kunt doen op deze rechten.

Om misbruik te voorkomen sturen wij in het beginsel afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw reeds bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt, totdat je deze beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, over te dragen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voorzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.  

Recht op bewaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Plants & Living. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van afhandeling van jouw bezwaar. Wanneer jouw bezwaar gegrond blijkt te zijn, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken aan jou ter beschikking stellen en de verwerking vervolgens blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy-zaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte

Contactgegevens

Plants & Living
Wijksestraat 27
4261 TV  Wijk en Aalburg
Nederland

Contactpersoon: Harm Vierhouten
Telefoon: 0416-725022
E-mailadres: klantenservice@plants-living.nl
Webshop: www.plants-living.nl

KVK nummer: 80131697
BTW nummer: NL861563712B01